SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie“)

  1. Identifikácia Prevádzkovateľa

BLOOM spol. s r.o., so sídlom Ľudová ul. č.10, 917 01 Trnava, IČO: 31 431 798, zapísaná OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 578/T (ďalej akoPrevádzkovateľ).

  1. Identifikácia dotknutej osoby

Dotknutá osoba:

meno, priezvisko, adresa pobytu :  _____________________________________________________ (ďalej ako „Dotknutá osoba“)

  1. Vyjadrenie súhlasu

Dotknutá osoba týmto dobrovoľne udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktné údaje a adresa bydliska* za účelom účasti Dotknutej osoby v súťaži pre verejnosť organizovanej Prevádzkovateľa a zverejnením výhercov súťaže na rôznych komunikačných kanáloch (Facebook, Instagram, webová stránka) Prevádzkovateľa. 

Osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať a uchovávať počas trvania súťaže a pri výhercoch po dobu 3 rokov po jej skončení, okrem prípadu, kedy Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá pred uplynutím tejto doby. Súhlas môže Dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to informovaním Prevádzkovateľa na kontaktnej e-mailovej adrese dpo@bloom.sk alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa uvedenej vyššie.

V prípade, ak Dotknutá osoba súhlas so spracovaním osobných údajov na účely súťaže organizovanej Prevádzkovateľom odvolá, bude vyradená zo žrebovania a ďalej bude Prevádzkovateľ postupovať v zmysle štatútu súťaže. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby na vyššie uvedený účel pred jeho odvolaním.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., poskytol Prevádzkovateľ Dotknutej osobe pri udeľovaní súhlasu a sú zverejnené aj na webovej stránke Prevádzkovateľa www.bloom.sk.

Dotknutá osoba podpisom tohto súhlasu zároveň vyhlasuje, že sa oboznámila so zásadami ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa, ktoré jej Prevádzkovateľ pri udeľovaní súhlasu poskytol.

 

V _______________________, dňa ___.___.___________

 

__________________________________

podpis dotknutej osoby