Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu na webovom sídle Predávajúceho www.bloom.sk (ďalej ako „elektronický obchod“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu.

 2. Predávajúci umožňuje každému kupujúcemu dostatočne sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a umožňuje každému návštevníkovi elektronického obchodu jednoduchý prístup k zneniu týchto obchodných podmienok ich zverejnením na svojom webovom sídle.

 3. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

 
II. Výklad pojmov

 1. Na účely týchto obchodných podmienok sa nasledujúce pojmy vykladajú takto:

 

 

 

  1. názov a množstvo objednaného Tovaru,
  2. obchodné meno a sídlo Predávajúceho a jeho kontaktné údaje,
  3. údaje Kupujúceho a jeho kontaktné údaje,
  4. adresu, kde môže Kupujúci uplatniť reklamáciu, ak je odlišná od sídla Predávajúceho,
  5. celkovú cenu objednaného Tovaru vrátane nákladov na balenie, dodanie a dopravu,
  6. platobné a dodacie podmienky,
  7. informácie o práve Kupujúceho (Spotrebiteľa) odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia tovaru spolu s informáciami o postupe pri uplatňovaní tohto práva, ako aj o tom, že ak Kupujúci využije toto právo, bude znášať náklady na vrátenie tovaru sám,
  8. poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru,
  9. informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia spor

 

 1. Orgánmi dozoru Predávajúceho sú:

 

 

 1. Na vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu s Predávajúcim koná v rozsahu svojho podnikateľského oprávnenia sa tieto obchodné podmienky sa použijú iba vtedy a iba v takom rozsahu, aký je ustanovený v čl. X. týchto obchodných podmienok.

 2. Od ustanovení týchto obchodných podmienok je možné sa odchýliť len písomnou dohodou Zmluvných strán (vrátane elektronickej formy, kde bude zachytený obsah zmluvy a jej podstatné náležitosti). Ustanovenia odlišné od týchto obchodných podmienok je možné zjednať v osobitnej kúpnej zmluve uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 3. Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS“) a pri Zmluve medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.

 4. Kontaktné údaje Predávajúceho a kontaktné údaje pre podanie reklamácie alebo akéhokoľvek iného podnetu alebo správy sú: BLOOM spol. s r.o., Ľudová ul. č.10, 917 01 Trnava, email: info@bloom.sk, č. +421 905 693 507.

  III. Objednávka tovaru a uzatvorenie zmluvy
 1. V prípade záujmu Kupujúceho o niektorý z Tovarov ponúkaných Predávajúcim v elektronickom obchode vloží Kupujúci ním zvolený Tovar do virtuálneho nákupného košíka a pristúpi k vyplneniu Objednávkového formulára, ktorý obsahuje podstatné náležitosti potrebné k uzatvoreniu Zmluvy.

 2. K platnému uzatvoreniu Zmluvy v elektronickom obchode je Kupujúci povinný vyplniť všetky údaje v Objednávkovom formulári označené ako povinné (vrátane výberu spôsob dodania Tovaru a úhrady kúpnej ceny v závislosti od spôsobu dodania Tovaru).

 3. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov vyjadrí Kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami prostredníctvom na to určeného poľa v Objednávkovom formulári. Kliknutím na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ alebo na iné políčko s obdobným významom zadá Kupujúci Objednávku.

 4. Objednávka, ktorá je doručená Predávajúcemu, sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy s Predávajúcim. Kupujúci berie na vedomie, že k platnému uzatvoreniu Zmluvy je povinný riadne a pravdivo vyplniť všetky údaje označené v Objednávkovom formulári ako povinné.

 5. Predávajúci prostredníctvom elektronickej správy doručí Kupujúcemu Potvrdenie objednávky, ktoré je akceptáciou (prijatím) návrhu na uzatvorenie Zmluvy bezodkladne po doručení Objednávky Kupujúcim. Doručenie Potvrdenia objednávky Predávajúcim podľa predchádzajúcej vety Kupujúcemu sa považuje za moment uzavretia Zmluvy medzi Zmluvnými stranami. Potvrdenie objednávky môže obsahovať predfaktúru s prehľadom objednaného Tovaru. 

 6. Po vzniku Zmluvy vznikajú Zmluvným stranám práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy upravené týmito obchodnými podmienkami, najmä povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný Tovar a povinnosť Kupujúceho zaplatiť za objednaný Tovar kúpnu cenu jedným zo spôsobov, ktorý si Kupujúci v Objednávke zvolil.

 

 1. V prípade, ak Predávajúci nedoručí Kupujúcemu Potvrdenie objednávky platí, že k uzatvoreniu Zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.

 

 1. Kupujúci je povinný po doručení Potvrdenia objednávky od Predávajúceho skontrolovať obsah Objednávky. V prípade zistených nezrovnalostí alebo iných chýb v obsahu Potvrdenia objednávky je povinný o tom, bez zbytočného odkladu, upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v čl. II. bode 6. týchto obchodných podmienok.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola Kupujúcemu spôsobená (i) nesprávnym vyplnením Objednávkového formulára alebo tým, že (ii) Kupujúci neupozornil Predávajúceho na nesprávnosť údajov uvedených v Potvrdení objednávky. Predávajúci taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú dôsledkom toho, že (iii) prístupové údaje Kupujúceho k Objednávke, Potvrdeniu objednávky alebo k akýmkoľvek elektronickým médiám alebo serverom obsahujúcim Objednávku, Potvrdenie objednávky alebo údaje z Objednávky sa dostali do rúk neoprávnených tretích osôb a tieto boli následne neoprávnene využité / zneužité / upravené / odstránené alebo inak použité bez zavinenia Predávajúceho. 

 2. Kupujúci je oprávnený zrušiť potvrdenú Objednávku kedykoľvek až do odoslaniu Tovaru Predávajúcim, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v čl. II. bode 6. týchto obchodných podmienok.

 3. V prípade zrušenia Objednávky podľa predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok je Kupujúci povinný v elektronickej správe uviesť svoje kontaktné údaje, ktoré sú uvedené v Objednávke: číslo objednávky, názov a množstvo objednaného tovaru. V prípade, ak už prišlo k odoslaniu Tovaru Predávajúcim, nie je Kupujúci oprávnený zrušiť Objednávku podľa tohto článku obchodných podmienok.

 4. Zrušenie Objednávky podľa tohto článku obchodných podmienok sa nepovažuje za odstúpenie od Zmluvy podľa článku VI. týchto obchodných podmienok a vzťahujú sa naň len ustanovenia tohto článku obchodných podmienok.

 5. Predávajúci má právo zrušiť prijatú Objednávku alebo jej časť pred záväzným Potvrdením objednávky zaslaným Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy podľa bodu 5. tohto článku obchodných podmienok v prípade, ak:

 

 1. V prípade, ak Predávajúci využije svoje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť, nezašle Kupujúcemu Potvrdenie objednávky a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedôjde.

 

IV. CENOVÉ PODMIENKY

 1. Kúpna cena Tovarov ponúkaných Predávajúcim v elektronickom obchode je uvedená na webovej stránke vždy pri konkrétnom Tovare (ďalej ako „cena“) a s ohľadom na postavenie Kupujúceho (ponúkaný Tovar je rozdelený do cenových skupín podľa charakteru postavenia Kupujúceho). Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty (DPH) v príslušnej výške, ak nie je uvedené inak. 
 2. Celková cena za Tovar sa môže navýšiť o cenu za doručenie Tovaru, čo Predávajúci oznámi Kupujúcemu pri vypĺňaní Objednávkového formulára. Uvedenie cien Tovarov na webovej stránke sa považuje za platný cenník Predávajúceho.
 3. Spolu s Potvrdením objednávky môže Predávajúci doručiť Kupujúcemu aj zálohovú faktúru (predfaktúru) s predbežnou cenou vrátane DPH. Konečná cena za Tovar je uvedená v konečnej faktúre a príjmovom doklade predloženom Kupujúcemu pri dodaní Tovaru. 
 4. Všetky akcie na Tovary uvedené v elektronickom obchode platia do vypredania zásob, ak pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Tovarov uvedené v elektronickom obchode s tým, že nové ceny Tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia v elektronickom obchode, okrem Tovarov, ktoré si už Kupujúcim objednal, t. j. Tovarov, ktoré boli objednané prostredníctvom Objednávky a Objednávka bola potvrdená Predávajúcim prostredníctvom Potvrdenia objednávky.

 

V. Platobné a dodacie podmienky

 1. Pri Objednávke Tovaru si Kupujúci zvolí spôsob, akým mu Predávajúci dodá Tovar a akým spôsobom uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný Tovar. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady ceny za Tovar:

 

 1. Pri dodaní Tovaru prostredníctvom doručenia na adresu dodania Predávajúci doručuje tovar v čo najkratšom možnom termíne, spravidla nasledujúci pracovný deň od Potvrdenia objednávky Predávajúcim, vždy však najneskôr do 15 dní odo dňa Potvrdenia objednávky Predávajúcim. Predávajúci informuje Kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy o predpokladanej dodacej dobe v súlade s týmto bodom týchto obchodných podmienok spravidla v Potvrdení objednávky.

 2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom kuriéra (cena 5,00 EUR s DPH) spravidla do 3-5 pracovných dní od Potvrdenia Objednávky Predávajúcim, vždy však najneskôr do 30 dni odo dňa Potvrdenia Objednávky.

 3. Kupujúci je povinný objednaný Tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. V prípade nevyzdvihnutia tovaru Kupujúcim, je Kupujúci povinný uhradiť poštovné náklady, resp. náklady za dopravu Predávajúcemu a inú prípadnú škodu tým spôsobenú.

 4. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 5. Dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky sa uskutočňuje len na základe predchádzajúcej písomnej dohody medzi Zmluvnými stranami o cene za poštovné, balné, a o ostatných dodacích podmienkach.

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť dni, počas ktorých nebude dodávať Tovar. O tejto skutočnosti bude vopred a včas informovať Kupujúcich v elektronickom obchode.

 7. Dodanie tovaru sa považuje za uskutočnené odovzdaním Tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Predávajúci dopraví objednaný Tovar Kupujúcemu na miesto určené v Potvrdení objednávky, je Kupujúci povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala ním určená oprávnená osoba.

 8. V prípade, ak si Kupujúci zvolí ako spôsob dodania Tovaru doručenie Tovaru Predávajúcim na adresu dodania určenú Kupujúcim, je Kupujúci povinný popri cene za Tovar uhradiť aj náklady za tento spôsob dodania Tovaru a jeho balenie, ktoré budú Kupujúcemu vyčíslené v Objednávkovom formulári, pred uzatvorením Zmluvy, ako aj v Potvrdení objednávky prostredníctvom elektronickej správy, ako cena za dodanie Tovaru. Platí, že ak v Objednávkovom formulári nie je uvedená cena za dodanie Tovaru, je dodanie Tovaru Kupujúcemu bezplatné.

 9. Kupujúci je povinný si pri dodaní Tovaru prostredníctvom doručenia Tovaru na adresu dodania uhradiť celkovú cenu za Tovar (ktorá pozostáva z ceny za Tovar a ceny za dodanie Tovaru, v prípade, ak je v dodanie Tovaru v zmysle týchto obchodných podmienok spoplatnené) v hotovosti alebo platobnou kartou oprávnenej osobe určenej Predávajúcim, ktorá v mene Predávajúceho doručuje Kupujúcemu Tovar.

 10. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho odovzdaním Tovaru Kupujúcemu pri jeho dodaní. Od momentu odovzdania Tovaru Kupujúcemu prechádza na Kupujúceho nebezpečenstve vzniku škody na Tovare.  

 11. Kupujúci je povinný po prevzatí Tovaru zásielku skontrolovať, najmä preveriť, či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený alebo iným spôsobom znehodnotený.

 12. Pri Tovare označenom v elektronickom obchode ako „NEDOSTUPNÝ/VYPREDANÝ“ alebo iným obdobným označením, ktorý nie je v danom momente na sklade, je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho e-mailom alebo inou formou o dostupnosti uvedeného Tovaru ako aj o dodacích lehotách v lehote 3 pracovných dní odo dňa dopytu Kupujúceho, resp. jeho žiadosti o poskytnutie uvedenej informácie či iného dopytu, z ktorého je zrejmý záujem Kupujúceho o uvedený Tovar.

 13. V prípade, ak Kupujúci v priebehu jedného kalendárneho mesiaca dvakrát bezdôvodne odmietne prevziať ním objednaný Tovar od Predávajúceho alebo ak si v lehote podľa bodu 3. tohto článku obchodných podmienok neprevezme Tovar pri zvolenom osobnom odbere Tovaru na odbernom mieste alebo akýmkoľvek iným spôsobom zmarí dodanie Tovaru, vzniká Predávajúcemu nárok na náhradu škody voči Kupujúcemu v jej skutočnej výške.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Každý Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má v zmysle § 7 ZoS právo odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku s Predávajúcim do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 1. Kupujúci, ktorý si chce uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, je povinný kontaktovať Predávajúceho, a to informovaním Predávajúceho o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od Zmluvy zaslaním vyplneného elektronického formulára na odstúpenie Zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok alebo akýmkoľvek iným oznámením, z ktorého bude zrejmá vôľa Kupujúceho odstúpiť od Zmluvy.  Kupujúci je povinný doručiť oznámenie o odstúpení od Zmluvy prostredníctvom elektronickej správy alebo poštovej zásielky zaslanej na kontaktnú e-mailovú resp. korešpondenčnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok. V oznámení o odstúpení od Zmluvy Kupujúci uvedie číslo objednávky, dátumu nákupu a číslo účtu, na ktoré mu má Predávajúci vrátiť zaplatenú cenu za Tovar. Kupujúci je povinný oznámenie o využití svojho práva na odstúpenie od Zmluvy odoslať Predávajúcemu do konca 14 dňovej lehoty.
 1. Kupujúci je v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok povinný zároveň vrátiť Predávajúcemu všetko, čo nadobudol na základe Zmluvy. V prípade, ak to už nie je dobre možné, napríklad z dôvodu, že Predávajúcim doručený Tovar je zničený, poškodený alebo použitý, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu peňažnú náhradu vo výške hodnoty, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ustanovení § 457 Občianskeho zákonníka a náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v súvislosti s opravou vráteného Tovaru a jeho prípadným uvedením od pôvodného stavu. Kupujúci je však vždy povinný uhradiť Predávajúcemu peňažné náhrady najviac vo výške rozdielu medzi cenou Tovaru a jeho hodnotou v čase uplatnenia práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Kupujúcim vrátený Tovar musí byť vrátený kompletný tak ako ho prevzal so všetkými dokladmi, ktoré boli Kupujúcemu dodané, okrem prípadov opísaných v bode 3. tohto článku obchodných podmienok.

 

 1. Kupujúci je povinný vrátiť Tovar jeho zaslaním na kontaktnú adresu Predávajúceho, ktorá je uvedená v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok.

 

 1. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, je povinný podľa § 10 ods. 3 ZoS znášať všetky náklady na dopravu Tovaru späť Predávajúcemu a to aj v takom prípade, ak je predmetom vrátenia taký Tovar, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu, vrátiť prostredníctvom pošty.

 

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, najneskôr však do 14 dní, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Kupujúci sa však môže s Predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe platby / vrátenia zaplatenej ceny Kupujúcemu, ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

 1. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy

 

 

VII. Reklamačný poriadok

 

 1. Predávajúci poskytuje na Tovary, ktoré ponúka v elektronickom obchode záruku za vady Tovaru v trvaní 24 mesiacov, ak nie je ďalej v týchto obchodných podmienkach ustanovené inak.
 1. Záručná doba pri všetkých Tovaroch začína plynúť v deň prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručným listom je faktúra alebo iný doklad o zaplatení tovaru, ktorý Predávajúci doručí Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy v Potvrdení objednávky alebo ktorý Predávajúci odovzdá Kupujúcemu pri prevzatí Tovaru a ktorý obsahuje všetky náležitosti predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 1. Pri uplatnení práv zo záruky Tovaru (ďalej aj ako „reklamácia“) je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný Tovar na kontaktnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok ako poštovú zásielku alebo osobne. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný Tovar nepoškodený vrátane originálu faktúry alebo dokladu o zaplatení.
 1. Kupujúci je oprávnený si uplatňovať práva z poskytnutej záruky iba v prípade, ak uhradil celkovú cenu Tovaru.

 

 1. Spôsob uplatnenia reklamácie a postup Kupujúceho pri reklamácii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. odovzdaním opraveného Tovaru, ak je to vzhľadom na povahu Tovaru možné,
  2. výmenou Tovaru,
  3. vrátením ceny Tovaru a ostatných nákladov,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru alebo
  5. odôvodeným zamietnutím reklamácie.

 

 

 1. Osobitné ustanovenia o spôsobe vybavenia reklamácie Kupujúceho – Podnikateľa

 

 

  1. požadovať odstránenie vád Tovaru dodaním náhradného Tovaru alebo dodanie chýbajúceho Tovaru,
  2. požadovať odstránenie vád opravou Tovaru, ak sú opraviteľné,
  3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
  4. odstúpiť od Zmluvy.

 

 

 

 
VIII. Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana

 

 1. Pri predaji Tovaru prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho a prevádzkovaní webovej stránky prichádza k spracúvaniu osobných údajov Kupujúcich a ostatných návštevníkov webovej stránky Predávajúcim (ďalej ako „Dotknuté osoby“).

 2. Predávajúci dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Predávajúci spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.

 

 1. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov Predávajúcim, ku ktorému dochádza prostredníctvom webovej stránky, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

 

XI. Alternatívne riešenie sporov

 1. Každý Kupujúci v postavení Spotrebiteľa, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo Zmluvy, napr. pri vybavovaní Objednávky, uplatnení reklamácie a pod.

 

 1. Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Kupujúci v postavení Spotrebiteľa, spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Kupujúci, v postavení Spotrebiteľa, právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 

 1. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

 1. Kupujúci, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Predávajúcim.

 

X. Osobitné ustanovenia pre Kupujúcich – podnikateľov

 

 1. Na Zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení Podnikateľa sa prednostne aplikujú ustanovenia tohto článku X. obchodných podmienok, následne ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok, ak nie sú vylúčené z pôsobnosti Obchodného zákonníka.

 

 1. Na Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení Podnikateľa sa nevzťahujú ustanovenia článku VI. (Odstúpenie od zmluvy) a článku IX. (alternatívne riešenie sporov) týchto obchodných podmienok.

 

 1. Ustanovenia článku VII. (Reklamačný poriadok) týchto obchodných podmienok sa vzťahujú na Kupujúcich v postavení Podnikateľov v rozsahu ustanovenom v bode 7.1. čl. VII. týchto obchodných podmienok.

 

XI. Registrácia na webovej stránke

 1. Každý návštevník webovej stránky je oprávnený sa na webovej stránke prostredníctvom tam uvedeného registračného formulára registrovať a vytvoriť si zákaznícky profil. Registráciou návštevníka na webovej stránke vzniká medzi Predávajúcim a návštevníkom osobitný bezodplatný zmluvný vzťah, na základe ktorého Predávajúci vedie účet zákazníka na webovej stránke a poskytuje mu služby s tým spojene (napr. predvyplnenie nákupného košíka v prípade objednávky, evidencia a prehľad histórie nákupov návštevníka na webovej stránke). Návštevník je oprávnený kedykoľvek svoj zákaznícky účet na webovej stránke zrušiť, čím zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a návštevníkom podľa tohto článku obchodných podmienok zaniká.

 2. Vzťahy medzi Predávajúcim a návštevníkom týkajúce sa zmluvného vzťahu založeného registráciou návštevníka na webovej stránke, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov. V prípade, ak sa návštevník do svojho zákazníckeho účtu neprihlási počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, Predávajúci jeho profil automaticky vymaže a zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a návštevníkom podľa tohto článku obchodných podmienok zaniká.

 3. Kupujúci si môže objednať Tovar priamo z webovej stránky aj bez registrácie.

 

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na webovej stránke. Na Zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti obchodných podmienok zverejnených pred ich zmenou a / alebo doplnením sa vzťahujú obchodné podmienky zverejnené na webovej stránke v čase uzatvorenia Zmluvy.

 

 1. Odoslaním Objednávky Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby (t. j. nepredstavujú služby so zvýšenou tarifou).

 

 1. Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné. Predávajúci sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a/ alebo neúčinné ustanovenie dotýka Zmluvy už uzavretej medzi Kupujúcim a Predávajúcim, sú Zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.

 

 1. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodným podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu Zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že Zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.

 

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. „vyššej moci“. Za udalosti vplyvom tzv. „vyššej moci“ podľa predchádzajúcej vety sa považujú také udalosti, ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať a nemohli im zabrániť, a to ani v prípade vynaloženia všetkého možného požadovaného úsilia a / alebo odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od vôle Zmluvných strán, najmä vojna, štrajk, povstanie, živelná pohroma, pandémia, legislatívne zmeny či legislatívne obmedzenia, zákazy alebo iné nariadenia ovplyvňujúce podnikateľskú činnosť Predávajúceho.

 

 1. Dňom účinnosti nových obchodných podmienok strácajú platnosť a účinnosť predošlé obchodné podmienky, s výnimkou situácií špecifikovaných v bode 1. tohto článku obchodných podmienok.

 

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2021