UPOZORNENIE: Pre zákaznikov bez IČO (fyzické osoby) je možný iba OSOBNÝ ODBER a platba V HOTOVOSTI.

Kyselina solná chlorovodíková 1L

Kód: 401071
2,14 € / ks 2,57 € vrátane DPH
Skladom

iba 18+
Kyselina chlorovodíková 31% technická

Detailné informácie

Podrobný popis

Použitie

Používa sa na čistenie, leptanie a iné technické účely.
Rozpúšťa kovy (dokonca aj chrómovanie) a vodný kameň.
Počas používania sa uvoľňuje dráždivý chlorovodík, preto je potrebné dodržiavať platné bezpečnostné predpisy.
Chráňte životné prostredie. Recyklovateľné obaly - po umytí ich dajte do triedeného odpadu.

Skladovanie

Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte iba v pôvodnom obale. Skladujte na dobre vetranom mieste. Nádobu udržiavajte tesne uzavretú.

Upozornenie

Nevdychujte plyn/výpary. Noste ochranné rukavice/oblečenie a ochranné okuliare/tvárový štít. Používajte len vonku alebo v dobre vetranom prostredí. Po manipulácii sa dôkladne umyte vodou a mydlom. Uniknutý produkt absorbujte, aby ste zabránili poškodeniu materiálu. Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje vážne poškodenie pokožky a očí. Môže spôsobiť poškodenie dýchacích ciest.

Prvá pomoc:

Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade požitia nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. V prípade vdýchnutia preneste obeť na čerstvý vzduch, v prípade postriekania odstráňte odev, umyte pokožku vodou a mydlom.

Nebezpečenstvo - Korozívne a žieravé

korozívne a žieravé

Môže byť korozivne pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí!

Varovanie - Bezpečnostné upozornenia

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Po manipulácii sa dôkladne umyte. Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre. Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte iba v pôvodnom obale. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nebezpečenstvo - Ohrozenie zdravia

dráždivé

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi pokožku. Škodlivé pri požití. Škodlivé pri kontakte s pokožkou. Škodlivé pri vdýchnutí. Rozkladom ozónu vo vyšších vrstvách atmosféry poškodzuje verejné zdravie a životné prostredie.

Varovanie -Bezpečnostné upozornenia

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo na dobre vetraných miestach. Pri vdýchnutí: vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch a udržujte ho v pokoji v polohe, ktorá uľahčuje dýchanie. Po požití: ak sa necítite dobre, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre. Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom mydla a vody. Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní. Počas používania tohto produktu nejedzte, nepite ani nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: