UPOZORNENIE: Pre zákaznikov bez IČO (fyzické osoby) je možný iba OSOBNÝ ODBER a platba V HOTOVOSTI.

FIXINELA perfekt kúpeľňa 500ml

Kód: 401093
Značka: Fixinela
2,63 € / ks 3,16 € vrátane DPH
Skladom

čistič na plastové vane umývadlá, vodovodné batérie, obkladačky

Detailné informácie

Podrobný popis

Vlastnosti:

Tekutý kyslý čistiaci prostriedok s penotvornou funkciou sa používa na čistenie vodovodných batérií,plastových vaní, umývadiel a obkladačiek. Prostriedok má vysoký čistiaci účinok, vniká do usadenín a rýchlo sa uvoľňuje z povrchu, zanecháva príjemnú vôňu a dokonalý lesk čistého povrchu.

Upozornenie:

Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi aktívny chlór. Nepoužívajte spoločne s alkalickými látkami a zmesami. Nepoužívajte na materiály podliehajúce účinkom kyselín.

Návod na použitie:

Prípravok nastriekajte na znečistenú plochu, nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia  a opláchnite čistou vodou.
Doporučujeme použitie v školstve, zdravotníctve, hotelierstve, gastronomickom priemysle, potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach a pod. Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).Môže vyvolať alergickú reakciu.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.com 

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov  zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.Nevdychujte pary/aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.  .

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplote od +5°C do +30°C. Chráňte pred mrazom.

Balenie:

500ml
Minimálna trvanlivosť 18 mesiacov od dátumu výroby.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: